عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

تبصره 1

 ـ در صورتي كه مالكين يا نمايندگان قانوني آنها كه آمادگي خود را براي انتقال ملك مورد اجاره به زارعين مستأجر اعلام نموده‌اند ظرف‌مهلتي كه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي براي هر يك از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت به امضاي اسناد انتقال املاك مشمول اين قانون‌اقدام نكنند نماينده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به‌قائم‌مقامي آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضاء خواهد كرد. ‌قبوض مربوط به اين قبيل مالكين به صندوق ثبت محل سپرده مي‌شود تا پس از مراجعه به آنان تسليم گردد.