عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/15
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اجازه استفاده از خدمات چند نفر به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع و مسكن و‌شهرسازي

1375.08.06 ـ .101662ت16694ك ـ 1375.08.22 ـ 71
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.8.6 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات افراد زير با رعايت مقررات مربوط مجاز است:
1 ـ فرد موضوع نامه شماره 51.1031.4642 مورخ 1375.3.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در دانشگاه شهيد‌بهشتي.
2 ـ افراد موضوع رديف‌هاي (1، 2، 8 و 3) الي (7) فهرست ضميمه نامه شماره 4884 مورخ 1375.5.17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ1375.8.6 به ترتيب به دمت يك سال، دو سال، يك سال و سه سال در آن وزارت.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 109499 مورخ 1375.6.20 وزارت صنايع از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در شركت بازرسي، مهندسي و صنعتي ايران.
3 ـ فرد موضوع نامه شماره 109499 مورخ 1375.6.20 وزارت صنايع از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در شركت بازرسي، مهندسي و صنعتي ايران.
4 ـ فرد موضوع نامه شماره 100.10682 مورخ 1375.7.9 وزارت مسكن و شهرسازي از تاريخ 1375.8.6 به مدت دو سال در آن وزارت.
5 ـ افراد موضوع رديف‌هاي (5) الي (10) فهرست ضميمه نامه شماره 7131 مورخ 1375.7.12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تاريخ1375.8.6 به مدت يك سال در آن وزارت.


روابــــط صریـــــــــح