عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون ريال جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام به وزارت صنايع

1375.08.02 ـ .31738ت17305ه ـ 1375.08.08 ـ 61
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع ‌موضوع نامه شماره 2337 ـ 33 مورخ 1375.7.29 سازمان برنامه و بودجه) و به‌استناد بند ب) تبصره 61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
‌علاوه بر مبلغ موضوع بند 4) تصويب‌نامه شماره .28117ت 17123 ه مورخ 1375.6.29، مبلغ يك ميليارد و يكصد و ده ميليون 1.110.000.000) ريال‌از محل اعتبار رديف 503282 موضوع بند ب) تبصره 61) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به ازاي درآمدهاي واريزي به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 425200 در اختيار وزارت صنايع قرار مي‌گيرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، جهت تكميل‌طرح‌هاي نيمه تمام به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح