عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون و نهصد و يك هزار و چهارصد و پنجاه و دو ريال جهت‌تأديه طلب كارخانه قند دزفول به شرکت سهامي قند و شكر كشور

1375.08.02 ـ .30655ت17267ه ـ 1375.08.08 ـ 61
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 2643 ـ 4448.84 ـ 102 مورخ 1375.7.15 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ح)‌تبصره 5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، تصويب نمود:
‌مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون و نهصد و يك هزار و چهارصد و پنجاه و دو 5.450.901.452) ريال بابت مابه‌التفاوت عيار چغندر دزفول از‌محل اعتبار بند ياد شده رديف، 503020 به شركت سهامي قند و شكر كل كشور جهت تأديه طلب كارخانه قند دزفول در ارتباط با مابه‌التفاوت دو درصد 2%)‌عيار چغندرقند پرداخت شود.


روابــــط صریـــــــــح