عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/2

‌اجازه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت شركتهاي پتروشيمي آبادان، پتروشيمي فارابي و كرين‌ايران از طريق عرضه در‌بورس اوراق بهادار به وزارت نفت

1375.08.02 ـ .6888ت15489ه ـ 1375.08.07 ـ 58
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.2 بنا به پيشنهاد شماره 3659 ـ 17.8 مورخ 1374.6.1 وزارت نفت و تأييد كميسيون اقتصاد هيأت دولت، در اجراي‌ماده 10) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .72015ت 431ه مورخ1373.11.29) تصويب نمود:
‌وزارت نفت ‌شركت ملي صنايع پتروشيمي) مجاز است، نسبت به واگذاري سهام دولتي متعلق و به دولت شركتهاي پتروشيمي آبادان، پتروشيمي فارابي و كربن‌ايران از طريق عرضه در بورس اوراق بهادار اقدام نمايد.


روابــــط صریـــــــــح