عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/16
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/1

‌واگذاري حق استفاده از ملك واقع در بخش (11) تهران متعلق به وزارت بهداشت به نهاد رياست جمهوري

1375.07.16 ـ .8447ت16903ك ـ 1375.08.06 ـ 28
اكثريت وزراي عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.16 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت 755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 2892 مورخ 1375.3.29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده 114) قانون‌محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌واگذاري حق استفاده از ملك شماره 42.927 واقع در بخش 11) تهران متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نهاد رياست جمهوري‌فرهنگستان علوم پزشكي) مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح