عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهر تهران به منظور نمودن هزينه گازسوز كردن خودروها در بودجه پيشنهادي به سازمان‌برنامه و بودجه و بررسي تسهيلات بانكي مربوط به تغيير سوخت خودروهاي شهري توسط شوراي اقتصاد

1375.07.15 ـ .30931ت17177ه ـ 1375.07.24 ـ 23
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 مقرر نمود: