عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال به منظور تغيير سوخت اتوبوسهاي شهري به شهرداري تهران

1375.07.15 ـ .29393ت17177ه ـ 1375.07.24 ـ 22
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 5040 ـ 2987.92 ـ 102 مورخ 1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد‌و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 2) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و‌ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 تصويب نمود:
‌مبلغ دو ميليارد 2.000.000.000) ريال از محل اعتبار عمراني رديف 503116" هزينه‌هاي خاص دستگاه‌ها درآمد ـ هزينه" به منظور تغيير سوخت‌اتوبوسهاي شهري شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و اتوبوسهاي شهري تحت مالكيت دستگاه‌هاي اجرايي دولت از گازوئيل‌سوز به گازسوز، در جهت‌كاشه آلودگي هواي شهر تهران و حومه آن در اختيار شهرداري تهران قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، حاوي تعيين سهميه‌اتوبوسهاي ياد شده براي شركت واحد اتوبوسراني و اتوبوسهاي دستگاه‌هاي اجرايي دولت در شهر تهران با رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين‌و مقررات مربوط هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح