عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و شصت و چهار ميليون ريال به منظور پرداخت هزينه برق مصرفي سنوات گذشته اداره كل‌تربيت بدني استان هرمزگان به اداره كل مزبور

1375.07.15 ـ .30088ت17194ه ـ 1375.07.18 ـ 21
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.15 بنا به پيشنهاد شماره 664 ـ 02س3504. ـ 102 مورخ 1375.7.7 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ سيصد و شصت و چهار ميليون 364.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري‌به منظور پرداخت هزينه برق مصرفي سنوات گذشته اداره كل تربيت‌بدني استان هرمزگان، تأمين و در اختيار اداره كل يادشده قرار گيرد تا پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان، به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح