عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

4 ـ

در صورت وجود محدوديت قانوني يا محدوديت اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن شركت مشترك نتواند توليدات خود را صادر نمايد، الزام به‌صادرات براي آن سال منتفي شده و در نتيجه انتقالات ارزي مربوط به سهامدار خارجي ‌سارپلاست) طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي انجام‌خواهد شد.