عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور عمليات بازسازي مركز آموزشي درماني رواني رازي و مراقبت‌هاي‌درماني معلولان و بيماران رواني به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1375.07.08 ـ .29370ت17152ه ـ 1375.07.10 ـ 10
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييدي شماره 171 ـ 06س351. ـ 102 مورخ1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1375 كل كشور براي ادامه عمليات بازسازي و اصلاح كاربردي‌مركز آموزشي درماني رواني رازي و بهبود شرايط نگهداري، توانبخشي و مراقبتهاي درماني معلولان و بيماران رواني اين مركز، تأمين و به دانشگاه علوم‌بهزيستي و توانبخشي به شماره طبقه‌بندي 125.000) اختصاص يابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه باس ازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط به اجراي‌طرح‌هاي عمراني، مورد استفاده دانشگاه ياد شده قرار گيرد.


روابــــط صریـــــــــح