عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ چهار ميليارد ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل به ادارات كل منابع طبيعي‌استانها گيلان و مازندران

1375.07.08 ـ .29270ت17132ه ـ 1375.07.10 ـ 8
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1513 ـ 22237.80 ـ 102 مورخ 1375.6.21 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ح)‌تبصره 5) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌مبلغ چهار ميليارد 4.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503020 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور به شرح زير در اختيار ادارات كل‌منابع طبيعي استانهاي گيلان و مازندران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط، هزينه شود:
1 ـ استان گيلان، مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون 1.300.000.000) ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل.
2 ـ استان مازندران، مبلغ دو ميليارد و هفتصد ميليون 2.700.000.000) ريال براي اجراي طرح ساماندهي و خروج دام از جنگل.


روابــــط صریـــــــــح