عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/9
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/30

‌درباره انتخاب نماينده وزارت آموزش و پرورش درهيأت نظارت و بازرسي

(‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌وزير آموزش و پرورش، حجهْْ ‌الاسلام بهرام محمديان را به عنوان نماينده وزارت آموزش و پرورش در هيأت نظارت و بازرسي معرفي كرد و با عضويت‌وي موافقت شد.