عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/9
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/30

‌درباره انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درشوراي فرهنگي اجتماعي زنان

(‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد بند 3 ماده 3 آيين نامه شوراي فرهنگ اجتماعي زنان، رييس مجلس شوراي اسلامي، خانمها منيره نوبخت و شهربانو اماني انگنه را به عنوان‌نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان معرفي كرد و با عضويت آنان موافقت شد.


روابــــط صریـــــــــح