عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/2

‌انتخاب دبير جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي

(‌مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌در مورد نامزدهاي دبيري شوراي عالي بحث شد و پس از رأي‌گيري، آقاي دكتر محمد علي كي نژاد با اكثريت آراء انتخاب شد تا براي تصويب مقام‌معظم رهبري پيشنهاد شود. ضمناً شوراي عالي با پذيرش استعفاي آقاي سيد مصطفي مير سليم از فعاليت او زحمات او در مدت دبيري شوراي عالي‌تشكر كرد و مقرر داشت تا انتصاب دبير جديد مسؤوليتهاي خود را ايفا كند.