عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15112
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/25
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/20

‌مشكلات دانشجويان حوزه شهيد شاه آبادي

(‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌مشكلات دانشجويان حوزه شهيد شاه آبادي مطرح و پس از بحث مقرر شد ـ
‌الف ـ طلابي كه با مصوبات قبلي مشكل آنها حل نمي‌شود يا سازمان امور اداري و استخدامي قادر به حل مشكل آنها نيست چنانچه تمايل به ادامه‌تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي داشته باشند طبق ضوابط آن دانشگاه ارزيابي و پذيرفته شوند وهزينه‌هاي تحصيل را خود بپردازند.
ب ـ به نظام وظيفه ابلاغ شود چنانچه طلاب آن حوزه تا آخر سال 75 براي خدمت وظيفه مراجعه نمودند نسبت به دوره تحصيل در آن حوزه و دوره‌تسويه غايب محسوب نشوند.
ج ـ جناب آقاي يزدي به شوراي مديريت حوزه علميه قم توصيه نمايند كه در پذيرش افرادي كه تمايل به تحصيل دروس حوزوي دارند مساعدت نمايند‌و آنها را بپذيرند.