عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15097
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/8
  • تعداد مواد:19
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي - شوراي مشترك كميسيون ها در تاریخ 1375/5/2
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )


روابــــط صریـــــــــح