عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌ارتقاء سطح كميته برنامه ريزي رشته دامپزشكي و اصلاح آيين نامه داخلي شوراي عالي برنامه ريزي

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي ارتقاء سطح كميته برنامه ريزي رشته دامپزشكي به گروه مطرح و به عنوان گروه نهم ماده 1 آيين نامه داخلي‌شوراي عالي برنامه ريزي ‌موضوع مصوبه شماره .3282‌د ش مورخ 66.8.30 شوراي عالي) تأييد شد.


روابــــط صریـــــــــح