عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌جايگزين عضو شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزيرآموزش و پرورش آقاي دكتر حسن ملكي را به جاي آقاي دكتر جمالي فرد براي عضويت در شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش معرفي كرد و با آن‌موافقت شد.