عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌تمديد عضويت 5 نفر محقق درشوراي پژوهشهاي علمي كشور

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌به استناد بند 10 ماده 5 آيين نامه شوراي پژوهشهاي علمي كشور ‌موضوع مصوبه شماره .3134‌د ش مورخ 68.9.7 شوراي عالي) عضويت 5 نفر‌محقق در شوراي پژوهشهاي علمي كشور براي مدت سه سال بدين شرح تمديد شد ـ
‌دكتر رضا منصوري‌علوم پايه)
‌دكتر رضا مكنون‌فني و مهندسي)
‌دكتر عباسعلي زالي‌كشاورزي)
‌دكتر فريدون عزيزي ‌علوم پزشكي)
‌دكتر علي شريعتمداري‌علوم انساني)