عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15083
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/20
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌منظور نمودن صد ميليارد ريال در بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش براي تقويت و توسعه كاردانش در دوره‌متوسطه

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌ضمن بحث در باره نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه رييس شوراي عالي موافقت كردند كه براي تقويت و توسعه رشته كاردانش در دوره متوسطه‌مبلغ صد ميليارد ريال دربودجه سال آينده دولت ‌وزارت آموزش وپرورش) منظور شود.