عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/30

‌تأييد رييس گروه كشاورزي شوراي عالي برنامه ريزي

(‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با رياست آقاي دكتر بهمن يزدي صمدي "‌كه از فرصت مطالعاتي بازگشته‌اند" در گروه كشاورزي شوراي عالي برنامه ريزي موافقت شد.