عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/2

‌تعيين عنوان آموزشي براي مهد كودكها

(‌مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 75.5.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌تقاضاي سازمان بهزيستي كشور ‌نامه شماره 800.1297 مورخ 75.3.16) مبني بر اينكه مهد كودكها به عنوان مراكز آموزشي و فرهنگي محسوب‌شود مطرح شد. شوراي عالي پس از بحث با اكثريت آراء تشخيص داد كه مهد كودكها از مراكز آموزشي محسوب مي‌شود.