عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌راه حل مسئله تشكيلات اداري دانشگاهها

(‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌ضوابط تشكيلاتي هيأت امناي دانشگاهها مطرح و گزارش رييس كميسيون مشورتي شوراي عالي در اين خصوص به بحث گذاشته شد و براي حل‌مسأله تشكيلات اداري دانشگاهها كه دراين گزارش به آن اشاره شده است مقرر شد:
‌طبق صلاحديد رياست محترم جمهوري كه هم رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هم رياست شوراي عالي اداري را به عهده دارند عمل شود.