عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌انتخاب مجدد چهار نفر اعضاي كارشناس شوراي عالي جوانان

‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌نظر به اين كه دوره عضويت كارشناسان شوراي عالي جوانان خاتمه پيدا كرده است به استناد تبصره بند 11 ماده چهار اساسنامه شوراي عالي جوانان‌موضوع مصوبه شماره .2020‌دش مورخ 71.6.2) و بنا به پيشناد دبير اين شورا، با انتخاب مجدد آقايان دكتر علي شريعتمداري، دكتر علي قائمي،‌دكتر جواد اژه‌اي و دكتر غلامعلي افروز براي عضويت در شوراي عالي جوانان موافقت شد.


روابــــط صریـــــــــح