عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌نحوه تأسيس انجمن فارغ التحصيلان دانشگاهها

‌(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌موضوع تأسيس انجمن فارغ التحصيلان دانشگاهها مطرح شد و پس از بحث، شوراي عالي تصويب كرد كه:
‌در قالب بخشنامه "‌طرح استمرار ارتباط دانشگاه و فارغ التحصيلان " ‌بخشنامه شماره 11.11454 مورخ 71.5.13 وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و‌با حذف بند 1 ـ 4 از بخش ‌شيوه‌هاي اجراي طرح) و بر اساس آيين نامه‌اي كه وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي تدوين مي‌كنند تأسيس انجمنهاي فارغ التحصيلي به تصويب وزارت متبوع يا دانشگاه آزاد اسلامي بر حسب مورد‌خواهد رسيد.