عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌اصلاح مصوبه .3614‌دش مورخ 74.12.26 درباره ارزشيابي صلاحيت علمي نامزدهاي تدريس معارف اسلامي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌نامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به شماره .70.4270‌دگ مورخ 74.9.8 مطرح شد در اين نامه در خواست شده كه با افزودن يك ماده واحده به‌اساسنامه اين نهاد و آيين نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان بدون مدرك، نهاد نمايندگي به عنوان مرجع ارزشيابي، گزينش و تأييد صلاحيت علمي‌استادان معارف اسلامي در زمينه‌هاي مربي و استادياري تعيين شود.
‌شوراي عالي پس از بحث در اين باره مقرر كرد كه ارزشيابي صلاحيت علمي نامزدهاي تدريس معارف اسلامي را شوراي خبرگان بدون مدرك با رعايت‌ضوابط انجام دهد و در ضمن تأكيد شد آن شورا در كار خود تسريع كند و بنا به نياز، در سال چند بار امتحان برگزار كند.


روابــــط صریـــــــــح