عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌سياست نامگذاري خيابانها و اماكن عمومي و مؤسسات

‌(مصوب جلسه 374 مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌شهرهاي جمهوري اسلامي ايران ظاهراً و باطناً بايد هريك نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن اسلامي باشند. لذا مسؤولان نامگذاري بايد از نام‌شخصيتهاي بزرگ فرهنگي و ادبي و علمي در تاريخ تمدن اسلامي و همچنين از نام شهرها و اماكن مشهور در اين تمدن استفاده كنند. اين شخصيتهاي‌و شهرها و اماكن بايد در درجه اول راجع به تاريخ و جغرافياي ايران و در درجه دوم راجع به تاريخ و جغرافياي ساير كشورهاي اسلامي باشد.‌توصيه‌هاي شوراي عالي اجمالاً عبارت است از:
1 ـ در هنگام نامگذاري تناسب اسم و مسمي رعايت شود.
2 ـ از نامها و اسامي مناسبي كه باعث انبساط خاطر و تلطيف اخلاقي و عاطفي مردم مي‌گردد استفاده شود.
3 ـ از نام شخصيتهاي سياسي و مردمي هم ‌غير از علما و دانشمندان) در مواردي مي‌توان استفاده كرد.
4 ـ به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر مي‌توان در نامگذاري اماكن با نظر وزارت امور خارجه از نام شخصيتهاي سياسي و‌مردمي خارجي يا اسامي اماكن خارجي استفاده كرد.
5 ـ مغازه‌ها و شركتها و مراكز كار و پيشه خصوصي بايد از گذاشتن اسامي خارجي جداً خودداري كنند، مگر در مواردي كه اين اسامي به منظور ايجاد‌پيوندهاي فرهنگي و علمي و سياسي انتخاب شده باشد.
6 ـ در مورد تغيير نامهاي بي مسمي و نامتناسب موجود نيز لازم است شوراي فرهنگ عمومي برنامه‌هايي را تدارك ببيند.
7 ـ آيين نامه نامگذاري شامل اين اماكن و مراكز و مؤسسات مي‌شود ـ
‌استانها، مراكز استان، بندرها و جزيره‌ها و شهرستانها و بخشها، بزرگراهها، خيابانها، بازارهاو كوچه‌هاي بزرگ، مدارس و مهد كودكها، مؤسسات‌تحقيقاتي و مجامع علمي و فرهنگي، تالارهاي عمومي، بيمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني، سينماها و مراكز تفريحي و باغها‌پاركها) و ميدان‌ها و‌پايانه‌ها و فرودگاهها و ايستگاههاي راه آهن و پالايشگاهها، كارخانه‌هاي بزرگ بانكها و مراكز ورزشي و باشگاهها.
8 ـ نظارت بر اجراي سياستها، ضوابط و قواعد شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره نامگذاريها به عهده شوراي فرهنگ عمومي است.
‌اين شورا همه ساله گزارش بررسي و نظارت و عملكرد خود را به شوراي عالي ارائه مي‌دهد.