عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌تأييد سه نفر ديگر از اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي كيش

(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با عضويت آقايان:
1 ـ سيد محمد سيد حسيني
2 ـ سيد محمد حسين شفيعي
3 ـ حيدر علي شايان فر
‌به عنوان سه نفر ديگر از اعضاي هيأت مؤسس مركز آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي كيش موافقت شد.