عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌برخورد جدي قانوني با متخلفان حوزه علميه شهيد شاه آبادي

‌(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌شرايط حاد طلاب حوزه شهيد شاه آبادي را پس از اعتصاب غذا، رئيس هيأت نظارت و بازرسي مطرح كرد و مقرر شد كه موانع اجراي مصوبات قبلي‌شوراي عالي برداشته شود و با متخلفان و كساني كه مشكل تراشي مي‌كنند از جمله مسئولان قبلي حوزه برخورد جدي قانوني بشود.