عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/11

‌اصلاح ماده 14 اساسنامه دانشكده غير دولتي غير انتفاعي اصول دين

‌(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ‌نامه شماره 22.6122 مورخ 74.11.21) ماده 14 اساسنامه دانشكده غير دولتي و غير انتفاعي اصول دين‌موضوع مصوبه شماره .3024‌دش مورخ 74.10.30) بدين صورت اصلاح و تصويب شد ـ
"‌انتخاب دانشجو از بين داوطلبان واجد شرايط، مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و با رعايت‌ضوابط اختصاصي دانشكده صورت خواهد گرفت. "