عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/7/24

‌ادامه نامگذاري روزهاوهفته‌هاي خاص

(‌مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌موضوع نامگذاري روزها وهفته‌هاي خاص مطرح شده و به شرح جدول پيوست به تصويب رسيد.