عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/22

تصويب نامه راجع به تمديد معافيت سود بازرگاني جهت ورود كالا از بنادر آبادان ، خرمشهر و چوييبده

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .6270‌الف108.950. مورخ 1375.6.25 ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده‌كشور و به استناد بند "ب" ماده(2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود :
‌معافيت سي درصد(30%) سود بازرگاني جهت ورود كالا از بنادر آبادان، خرمشهر و چويبده، مذكور در تصويب‌نامه شماره .75457ت 549 ه مورخ1370.12.28، تا پايان سال 1376 تمديد مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه