عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15173
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/18
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/12/14
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/5

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي هير به شهر

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.8149 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي هير مركز بخش هير تابع شهرستان اردبيل در استان اردبيل به شهر تبديل شده و به عنوان شهر هير شناخته شود.