عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رييس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/1/1

تصميم هيئت

نظر به اينکه متعاقب صدور رأي شماره 70 ـ 1375/4/30 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 2) آئيننامه اجرايي قانون ابطال اسناد اراضي موات،رهبر معظم انقلاب مدظله العالي دستور اجراي آئيننامه موصوف را همانند گدشته وبنحو موجود تصادر فرموده اند بنابراين موردي براي اجراي رأي هيئت عمومي باقي نمانده و رأي فوق الذکر کان لم يکن وملغي الاثر اعلام ميگردد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه