عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/9

اصلاحيه قانون بودجه سال 1376 كل كشور

پيرو ابلاغيه قانون بودجه سال 1376 کل کشور به شماره 124752 مورخ 1375/11/20 به پيوست تصويب نامه شماره 689 ـ ق مورخ 1375/12/9 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعمال اصلاح در قانون فوق الذکر جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
ضمنا درجزء 2 ـ 6 رديف 6بند د تبصره 8،رقم 500000000 ريال صحيح است به علاوه درسطرهاي دوم وچهارم بند ح تبصره 9 وسطر سوم بند ب تبصره 19 وسطر اول بند ه تبصره 22 عبارت «اين لايحه » به اشتباه تحرير شده وعبارت «اين قانون » صحيح ميباشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه