عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/8

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1375

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصويب نمود:
‌متن زير به انتهاي تبصره 1) ماده 2) آيين‌نامه اجرايي تبصره 3) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .1261ت 16381 ه مورخ1375.2.11) اضافه مي‌شود:
"‌وزارت تعاون نيز مجاز است نسبت به جابجايي اعتبارات مصرف‌نشده بخش تعاون بين طرح‌ها اقدام نمايد"


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه