عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/11/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/7

قانون تاسيس شركت پالايش و پژوهش خون


روابــــط صریـــــــــح