عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/11/8
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/12/2

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي تخليه، بارگيري، باربري كالاي عمومي و كانتينر و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي انزلي

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.11.8 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .65632ت 409 ه مورخ 1373.11.9) و در اجراي ماده 10) آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره 25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1375.3.23) تصويب نمودند:
‌تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي تخليه، بارگيري، باربري كالاي عمومي و كانتينر و انبارداري در منطقه ويژه اقتصادي انزلي به شرح زير تعيين مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح