عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15152
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/14
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/11/28

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص ‌پيش خريد بخشي از كالاهاي اساسي غير يارانه‌اي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287 ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.11.28 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نامه شماره 130.12452 مورخ 75.11.18 وزارت بازرگاني موضوع پيش‌خريد بخشي از كالاهاي‌اساسي غير يارانه‌اي مورد نياز سال 1376 مطرح و خريد اقلام مذكور از محل سهميه ارزي سال 1376 آن وزارتخانه به شرح ذيل مورد موافقت قرار گرفت-
1 ـ روغن خام 200 هزار تن
2 ـ برنج 200 هزار تن
3 ـ كاغذ 65 هزار تن
4 ـ شكر 140 هزار تن