عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/3

تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه هاي مربوط به اجراي دوره هاي آموزشي خاص كوتاه مدت

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.3 بنا به پيشنهاد شماره 1022937 مورخ 1374.12.21 وزارت صنايع و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌اختيارات دولت ناشي از بند يك ماده (23) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ در خصوص تعيين‌تعرفه‌هاي مربوط به اجراي دوره‌هاي آموزشي خاص كوتاه مدت و ارايه خدمات تحققاتي، مشاوره‌اي، اجرايي، كارشناسي فني، آزمايشگاهي و كارگاهي، چاپ‌و تكثير و خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به كميسيوني متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير ذيربط تفويض مي‌شود.
‌ملاك تصميم‌گيري در خصوص اختيارات موضوع اين تصويب‌نامه موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مي‌باشد و مصوبات كميسيون مزبور در صورت تأييد‌رييس جمهور با رعايت ماده(19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح