عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/23

تصويب نامه در خصوص خريد يك دستگاه ساختمان

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 7434.1.52 مورخ 1375.10.1 وزارت كشور، تصويب نمود:
‌وزارت كشور براي خريد يك دستگاه ساختمان مشرف به وزارتخانه ياد شده، داراي پلاك ثبتي 1031 فرعي از 3741 اصلي، از رعايت مفاد بند 5) ضوابط‌اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409 ه مورخ 1374.12.28 ـ مستثناست.


روابــــط صریـــــــــح