عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15133
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.11.20
مصوبه‌‌ شماره 166 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/7/28

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك 974)

‌شماره هـ876.75. 1375.9.6
‌تاريخ 75.7.28 شماره دادنامه 166 كلاسه پرونده 86.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي : سازمان مسكن و شهرسازي كرمان
‌موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 و هيأت تجديد نظر ديوان عالي اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 862.72 موضوع شكايت آقاي ابراهيم بلوچي ده يعقوبي به طرفيت اداره زمين شهري شهرستان‌زرند كرمان به خواسته ابطال مقدار 2250 متر مربع ازسند شماره... اداره زمين شهري شهرستان زرند به شرح دادنامه شماره 82 ـ 73.2.1 چنين رأي‌صادر نموده است ـ نظر به اينكه طبق رأي شماره150 ـ 68.6.5 صادره از دادگاه حقوقي يك كرمان نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مبني‌بر موات بودن اراضي موضوع مبايعه نامه عادي مورخ 57.2.15 فسخ شده و رأي دادگاه مورد تأييد ديوان عالي كشور نيز قرار گرفته و سپس درمقام‌تجديد نظر خواهي نيز رأي دادگاه تأييد گرديده و مالكيت شاكي با سند عادي ضمناً تأييد گرديده است و... لذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر‌مي‌گردد. ب ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 334.67 موضوع شكايت آقاي علي اكبر معين الديني به طرفيت زمين شهري كرمان به‌خواسته اعتراض به اقدامات و تملك مقدار 2640 متر اراضي وكيل آباد سفلي ماهان به شرح دادنامه شماره 150 ـ 72.3.26 چنين رأي صادر نموده‌است ـ نظر به اينكه برابر مندرجات دادخواست و مدارك و مستندات تقديمي و اصول اسناد بيع و مفاد و مدلول رأي شماره 78 ـ 67.5.17 شعبه اول‌دادگاه حقوقي يك كرمان و ساير محتويات پرونده مالكيت شاكي نسبت به مقدار 2640 متر اراضي مزروعي و باير موضوع دادنامه مرقوم محرز و مسلم‌است... حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكي عنه صادر مي‌گردد. اين رأي در هيأت تجديد نظر به شرح پرونده كلاسه 1031.72 فسخ و حكم به رد‌شكايت صادر شده است. ج ـ شعبه نهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 77.73 موضوع شكايت آقاي حسين ا‌يران منش به طرفيت اداره كل زمين شهري‌كرمان به خواسته اعتراض به تملك به شرح دادنامه شماره 239 ـ 75.3.13 چنين رأي صادر نموده است ـ با توجه به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاك كشور سند عادي ارائه شده از طرف شاكي در زمينه خريد يك قطعه زمين ثبت شده در دفاتر املاك دردعوي قابل ترتيب اثر نيست لذا‌شكايت رد مي‌شود. د ـ شعبه يازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 376.73 موضوع شكايت آقاي امير انواري به طرفيت سازمان زمين شهري و سپاه‌پاسداران كرمان به شرح دادنامه شماره 931 ـ 73.10.29 چنين رأي صادر نموده است ـ باتوجه به اينكه مستند مالكيت شاكي سند عادي خريداري‌مورخ 56.10.1 بوده كه با تاييد مراجع قضائي مربوطه نرسيده است و با وصف مذكور و توجهاً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اينگونه اسناد قابل پذيرش‌در محاكم نمي‌باشند لذا به لحاظ عدم احراز سمت شاكي حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست‌حجهْْ ‌الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح‌آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:


روابــــط صریـــــــــح