عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

در صورتي كه ميزان مستمريهايي كه در اجراي اين آيين‌نامه برقرار مي‌شود از دريافتي قبلي افراد مشمول اين آيين‌نامه كمتر شود، مابه‌التفاوت پرداخت‌مي‌شود.