عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

از تاريخ 1374.1.1 ميزان مستمري مستخدمان ياد شده بر اساس ماده 4) اين آيين‌نامه و با توجه به ماد 72) و 77) قانون تأمين اجتماعي و قانون‌اصلاح مواد 72) و 77) و تبصره ماده 76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76) ـ مصوب 1371 ـ محاسبه مي‌شود و‌چنانچه مبلغ مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان از حداكثر مقرر در ماده 16) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت ـ مصوب 1370 ـ تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور پرداخت مي‌شود.
‌تبصره ـ ميزان مستمري بازنشستگي آن دسته از كاركنان سازمان تأمين اجتماعي كه بر اساس ماده 114) قانون تأمين اجتماعي بازنشسته شده‌اند برابر با متوسط‌حقوق و فوق‌العاده شغل آنان ظرف دو سال آخر خدمت در قبل از بازنشستگي كه در ايجاد اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود است و چنانچه مبلغ ياد شده از حداكثر‌مقرر در ماده 16) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر ياد شده پرداخت مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح