عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

4 ـ

خروج فرش همراه مسافر از مرزهاي هوايي كشور از 3 متر مربع به 12 متر مربع افزايش مي‌يابد، لهذا مسافريني كه از مرزهاي هوايي كشور خارج مي‌شوند‌مي‌تواند تا دوازده متر مربع فرش بدون سپردن پيمان ارزي همراه داشته باشند.