عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

صادركنندگان فرش موضوع اين مصوبه مي‌توانند حداقل دو ماه پس از صدور فرش از محل ارز حاصل از صادرات نسبت به واردات كالاهاي منتخب از‌ليست كالاهاي مجاز كه متعاقباً اعلام خواهد شد اقدام نمايند.