عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15125
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/10
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/10/22
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/10/3

تصويب نامه راجع به ‌حذف تبصره ماده (9) مقررات صادرات و واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.10.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .16632ت 30ه مورخ 1373.2.13) و با توجه به بند(2) تصويب‌نامه شماره .52173ت 16003ك مورخ 1374.10.4 تصويب نمودند-
‌تبصره ماده(9) مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .33431ت 24ك‌مورخ 1373.3.16) حذف مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه