عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15125
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/10/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/19

قانون اصلاح ماده( 2) قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب


روابط زیرمجموعه