عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/10/9

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.9 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده(35) قانون مطبوعات ـ مصوب 1364 ـ تصويب‌نمود: ‌عبارت زير به انتهاي تبصره(1) ماده(30) آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 111648 مورخ 1366.2.5 ـ افزوده مي‌شود: "‌در صورت به رسميت نرسيدن جلسه دوم، جلسه بعد با شرايط مشابه جلسه دوم تشكيل مي‌شود و در صورت به رسميت نرسيدن جلسه سوم، جلسه بعد با‌حضور اكثريت حاضر مديران مسئول رسميت مي‌يابد".


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه